Welcome to Miyabi Sushi & Bento, IRASSHAIMASE!
 

Agedashi Tofu