Welcome to Miyabi Sushi & Bento, IRASSHAIMASE!
 

Strawberry Mint Mojito